O B C O N N E C T

We deliver Open Banking

Polisi Preifatrwydd

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf: 18 Ebrill 2023

Gwybodaeth Gyffredinol

Mae’r Polisi Preifatrwydd ar-lein hwn yn disgrifio’r ffyrdd rydyn ni’n casglu gwybodaeth oddi wrthych pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, a’r hyn y gallwn ei defnyddio ar gyfer. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu angen rhagor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, cysylltwch â ni yn info@obconnect.io neu WG08, West Building, Workspace Vox Studios, 1-45 Durham Street, Llundain, SE11 5JH.

Ymrwymiad obconnect Ltd i’ch preifatrwydd. Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd.

1. PA WYBODAETH YR YDYM YN EI GASGLU?

Mae’n bosib y byddwn yn casglu data gennych chi (Data Defnyddiwr) mewn gwahanol ffyrdd:

Yn ystod eich defnydd o’r wefan hon gan gynnwys, heb gyfyngiad, yr holl ddeunydd y byddwch yn ei anfon neu ei uwchlwytho i’r wefan neu i gyfeiriad e-bost a roddir ar y wefan (Eich Deunydd); a phan fyddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth gennych chi yn dilyn ar o unrhyw gyswllt rydych wedi’i wneud gyda ni trwy’r wefan.

Mae’n anochel y bydd rhywfaint o’r wybodaeth yn cynnwys data personol amdanoch chi. Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut rydym yn cyflawni ein rhwymedigaethau o dan y deddfau diogelu data berthnasol.

Log a Data Defnydd. Mae log data a defnydd yn wybodaeth sy’n ymwneud â gwasanaeth, diagnostig, defnydd a pherfformiad y mae ein gweinyddwyr yn ei chasglu’n awtomatig pan fyddwch yn cyrchu neu’n defnyddio ein Gwefan, ac rydym yn ei chofnodi mewn ffeiliau log. Yn dibynnu ar sut rydych yn rhyngweithio â ni, gall y log data hwn gynnwys eich cyfeiriad IP, gwybodaeth dyfais, math o borwr a gwybodaeth am eich gweithgaredd ar y Wefan (fel y stampiau dyddiad/amser sy’n gysylltiedig â’ch defnydd, tudalennau a ffeiliau a welwyd, chwiliadau a chamau gweithredu eraill y byddwch yn eu cymryd).

2. DEFNYDDIO GWCIS

Mae cwci yn elfen fach iawn o ddata y gall gwefan ei anfon at borwr eich cyfrifiadur fel y bydd y cyfrifiadur hwn yn cael ei adnabod gan y safle. Mae cwcis yn caniatáu i’n gweinydd rhyngrhwyd i adnabod eich cyfrifiadur ar gysylltiad â’n gwefan, sydd yn ei dro yn caniatáu i’r gweinydd lawrlwytho tudalennau yn gyflymach nag ar yr olwg gyntaf. Yn ogystal, mae’n bosib y bydd cwcis hefyd yn cael eu defnyddio i sefydlu ystadegau am y defnydd o’r wefan gan ddefnyddwyr trwy gasglu a dadansoddi data megis: y tudalennau yr ymwelwyd fwyaf, yr amser a dreulir gan ddefnyddwyr ar bob tudalen, perfformiad y safle, a.y.y.b. Trwy gasglu a defnyddio’r data, rydym yn gobeithio gwella ansawdd y safle.

Mae holl weinyddion a systemau cyfrifiadurol obconnect Limited yn cael eu hamddiffyn rhag ymyriadau allanol. O ganlyniad, bydd yr holl ddata y gellir ei gasglu am wylwyr y safle trwy ddefnyddio cwcis yn cael ei ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod. Dim ond am gyfnod eich ymweliad y mae’r cwcis yn weithredol. Nid yw cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon yn cael eu storio ar eich cyfrifiadur unwaith y byddwch wedi cau eich porwr rhyngrhwyd. Gall gwybodaeth a gynhyrchir trwy ddefnyddio cwcis gael ei chrynhoi i ffurf gyfanredol fel na ellir adnabod unrhyw unigolyn. Am fwy o wybodaeth am gwcis, ewch i gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth neu’r Swyddfa Hysbysebu Ryngweithiol.

Gallwch ddewis peidio â derbyn ffeil cwci drwy alluogi eich porwr rhyngrhwyd i wrthod cwcis. Gall y weithdrefn ar gyfer gwrthod cwcis amrywio ar gyfer gwahanol gynhyrchion meddalwedd. Gwiriwch gyda’ch porwr rhyngrwyd neu eich cyflenwr meddalwedd os ydych yn dymuno gwrthod cwcis.

3.PREIFATRWYDD CYFATHREBU ELECTRONIG

Er ein bod yn croesawu eich ymholiadau, noder efallai na fydd unrhyw gyfathrebiad electronig rhyngoch chi a ni (neu unrhyw un o’n cyflogeion neu asiantau) drwy’r wefan hon yn ddiogel. Am y rheswm hwn, peidiwch ag anfon unrhyw e-bost atom sy’n cynnwys gwybodaeth gyfrinachol neu sensitif.

4. A YDYM YN DEFNYDDIO CWCIS A TECHNOLEG OLRHAIN ERAILL?

Yn fyr: Efallai y byddwn yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain eraill i gasglu a storio eich gwybodaeth.

Gallwn ddefnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg (fel bannau rhyngrhwyd a picselau) i gael mynediad neu storio gwybodaeth. Mae gwybodaeth benodol am sut yr ydym yn defnyddio technolegau o’r fath a sut y gallwch wrthod rhai cwcis wedi’i nodi yn ein Hysbysiad Cwcis.

5. EIN DEFNYDD O DDATA DEFNYDDWYR

Byddwn yn defnyddio Data Defnyddiwr a gasglwn gennych am y dibenion canlynol yn unig:

 • I ddarparu’r wefan hon i chi.
  • Byddwn yn defnyddio Data Defnyddwyr i ddarparu a gwella’r wefan hon i’n galluogi i ddelio ag unrhyw ymholiadau sydd gennych am y wefan ac i roi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’r wefan.
 • I gynnwys Data Defnyddwyr mewn ystadegau dienw.
  • Efallai y byddwn ni’n darparu ystadegau dienw am ein defnyddwyr a gwybodaeth defnydd cysylltiedig i drydydd partïon ag enw da, ond ni fydd yr ystadegau hyn yn galluogi unrhyw drydydd parti i adnabod unigolion na busnesau unigol.
 • I ddarparu gwybodaeth yr ydych wedi gofyn amdano.
  • Byddwn yn defnyddio Data Defnyddwyr i roi gwybodaeth a llyfrynnau yr ydych wedi gofyn amdanynt drwy’r wefan hon.
 • Gweithgareddau Marchnata
  • Os ydych wedi cofrestru i dderbyn deunyddiau marchnata gennym ar bapur a/neu ar ffurf electronig, efallai y byddwn yn defnyddio eich data er mwyn anfon deunydd marchnata electronig a/neu bapur atoch a deunyddiau eraill yn ymwneud ag obconnect Limited, ei gynhyrchion a/neu gwasanaethau. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’r data a ddarperir gennych i ddiweddaru cofnodion a gedwir gan obconnect Limited.
  • Os nad ydych wedi cofrestru i dderbyn gwybodaeth farchnata gennym ar ffurf papur a/neu electronig ac yn dymuno derbyn gwybodaeth o’r fath, anfonwch e-bost atom. Gallwch dynnu eich caniatâd i dderbyn deunyddiau marchnata yn ôl ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom yn info@obconnect.io.
 • Os bydd obconnect Limited yn ad-drefnu neu’n trosglwyddo ei fusnes, yn rhoi’r gorau i fasnachu neu’n mynd yn fethdalwr.
  • Gall obconnect Limited ar ryw adeg ad-drefnu neu drosglwyddo ei fusnes cyfan neu ran ohono. Gall hyn arwain at drosglwyddo’ch data i endidau newydd (a fydd yn is-gwmnïau neu’n gysylltiedig ag obconnect Limited) neu drydydd partïon a fydd yn cyflawni’r cyfan neu ran o fusnes obconnect Limited drwyddynt.
  • Os bydd obconnect Limited yn rhoi’r gorau i fasnachu, neu’n mynd yn fethdalwr, yn mynd i dderbynnydd neu os bydd unrhyw ddigwyddiad tebyg neu gyfatebol yn digwydd, caiff y rhai sy’n gweithredu ar ran obconnect Limited werthu’r busnes neu rannau ohono i drydydd parti, er mwyn bodloni gofynion cyfreithiol neu fusnes. Gall hyn arwain at drosglwyddo eich data i drydydd parti y bydd y busnes neu rannau ohono yn cael ei gyflawni drwyddo.

Mewn amgylchiadau lle mae’r busnes obconnect Limited neu rannau ohono yn cael eu trosglwyddo i drydydd parti fel y disgrifir uchod, byddwn yn gwneud pob ymdrech resymol i gysylltu â chi cyn i ni ddatgelu eich data i’r trydydd parti hwnnw, ond rydych yn cydnabod efallai na fyddai hyn yn ymarferol o dan yr holl amgylchiadau.

6. CYDSYNIAD

Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon a thrwy ddarparu unrhyw ddata personol (gan gynnwys data personol sensitif) i ni neu y gyfeiriadau e-bost a ddarperir ar y wefan, rydych yn cydsynio i ni ddefnyddio’ch data personol fel y nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Peidiwch ag anfon unrhyw ddata personol atom os nad ydych am i’r wybodaeth honno gael ei defnyddio gennym ni yn y modd hwn.

7. TROSGLWYDDO DATA DEFNYDDWYR Y TU ALLAN I AWDURDODAETH Y DEFNYDDIWR

Mae’r Rhyngrwyd yn amgylchedd byd-eang. Er mwyn darparu’r wefan hon, efallai y bydd angen i ni drosglwyddo Data Defnyddwyr i leoliadau y tu allan i’r awdurdodaeth yr ydych yn edrych ar y wefan (yr Awdurdodaeth Defnyddwyr) a phrosesu Data Defnyddwyr y tu allan i Awdurdodaeth Defnyddwyr. Os yw’r Awdurdodaeth Defnyddiwr o fewn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) nodwch y gallai trosglwyddiadau a phrosesu Data Defnyddwyr fod mewn lleoliadau y tu allan i’r AEE. Mae’n bosibl y bydd unrhyw ddata a anfonir neu eu uwchlwytho gennych ar gael mewn awdurdodaethau y tu allan i’r Awdurdodaeth Defnyddiwr (gan gynnwys y tu allan i’r AEE). Gall lefel y diogelu data a gynigir mewn awdurdodaethau o’r fath fod yn llai na’r hyn a gynigir o fewn yr Awdurdodaeth Defnyddiwr neu o fewn yr AEE. Gall Data Defnyddwyr gael ei reoli a’i brosesu gan unrhyw un o swyddfeydd obconnect Limited, y gall rhai ohonynt fod y tu allan i’r AEE. Gall lleoliad ein swyddfeydd newid a gall obconnect Limited gaffael swyddfeydd mewn unrhyw nifer o wledydd neu diriogaethau ar unrhyw adeg, a gall unrhyw un weithredu fel rheolyddion a/neu brosesu Data Defnyddwyr. Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan a thrwy ddarparu unrhyw ddata personol (gan gynnwys data personol a sensitif) i ni drwy’r wefan neu y gyfeiriadau e-bost a ddarperir ar y wefan, rydych yn cydsynio i drosglwyddiadau o’r fath, ar yr amod eu bod yn unol â’r dibenion a osodwyd uchod ac mewn mannau eraill yn yr Hysbysiadau Cyfreithiol. Peidiwch ag anfon unrhyw ddata personol atom os nad ydych yn cydsynio i drosglwyddo’r wybodaeth hon i leoliadau y tu allan i’r Awdurdodaeth Defnyddiwr (gan gynnwys, os yw’n berthnasol, y tu allan i’r AEE).

8. GOFYNION CYFREITHIOL

Er ei bod yn annhebygol, efallai y bydd yn ofynnol i ni ddatgelu eich Data Defnyddiwr drwy orchymyn llys neu i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol neu reoleiddio eraill. Byddwn yn defnyddio ymdrechion rhesymol i’ch hysbysu cyn i ni wneud hynny, oni bai ein bod wedi’n cyfyngu’n gyfreithiol rhag gwneud hynny.

9. MYNEDIAD AT A CHYWIRO DATA DEFNYDDWYR

Mae gennych hawl i gael copi o’ch Data Defnyddiwr ac i’w cael wedi’u cywiro neu eu dileu fel sydd yn ofynnol gan y ddeddfwriaeth diogelu data berthnasol. Am fwy o wybodaeth, anfonwch e-bost at info@obconnect.io

10. RHEOLEIDDIO DIOGELU DATA CYFFREDINOL

Eich hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR)

 • Yr hawl i gael gwybod
 • Hawl mynediad
 • Yr hawl i gywiro
 • Yr hawl i ddileu
 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu
 • Yr hawl i gludadwyedd data
 • Yr hawl i wrthwynebu
 • Hawliau mewn perthynas â gwneud penderfyniadau awtomataidd a phroffilio

Os hoffech gael gwybodaeth am ddiogelu data gallwch ymweld â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yn ico.org.uk. Yr ICO yw awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd a phreifatrwydd data ar gyfer unigolion. Rydym yn cydymffurfio â holl ofynion rheoliadol a statudol yr ICO. Mae gennych yr hawl i wneud cwyn i’r ICO ynghylch y modd yr ymdriniwyd â’ch data.

Newidiadau i’r Polisi. Gellir diwygio’r Polisi Preifatrwydd hwn a/neu’r Hysbysiadau Cyfreithiol eraill gennym ar unrhyw adeg. Gwiriwch y wefan hon yn barhaus i gadw golwg ar unrhyw newidiadau.

OBCONNECT is regulated by the UK Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2017 with Firm Reference Number 935017.

Copyright © OBCONNECT LIMITED 2023 All rights reserved.