O B C O N N E C T

We deliver Open Banking

Telerau ac Amodau Cwsmeriaid

Diweddarwyd y dudalen hon ddiwethaf: 18 Ebrill 2023

DARLLENWCH Y TELERAU AC AMODAU HYN YN OFALUS CYN DEFNYDDIO EIN GWASANAETHAU GWYBODAETH CYFRIF (“AIS”) NEU WASANAETHAU CYCHWYN TALU (“PIS”).

Cyffredinol

Mae obconnect Limited (“obconnect “, “ni”) yn cwmni sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (rhif y cwmni 12311322) gyda’n swyddfa gofrestredig yn WG08, West building, Workspace Vox Studios, 1-45 Durham Street, Llundain, SE11 5JH.

Mae obconnect yn cael ei awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (“FCA“) (Cyfeirnod Cadarn: 935017). Rydym wedi’n hawdurdodi gan yr FCA i ddarparu gwasanaethau gwybodaeth cyfrif (“AIS“) a gwasanaethau cychwyn talu (“PIS“), ein gwneud ni’n ddarparwr gwasanaeth gwybodaeth cyfrif (“AISP“) a darparwr gwasanaeth cychwyn taliadau (“PISP“).

Dyma fanylion cyswllt yr FCA:

Awdurdod Ymddygiad Ariannol

12 Endeavour Square

Llundain, E20 1JN

Canolfan gyswllt: 0300 500 0597

Llinell gymorth defnyddwyr: 0800 111 6768

Nid ydym wedi ein hawdurdodi i roi unrhyw gyngor ariannol na buddsoddiad i chi o dan y Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000 (FSMA).

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn berthnasol i chi (“Defnyddiwr Terfynol“, “chi“) bob tro rydych chi’n defnyddio Gwasanaethau Obconnect trwy gymwysiadau neu wefannau cwmnïau partner Obconnect (“Partneriaid“).

Trwy gyrchu neu ddefnyddio’r Gwasanaethau trwy unrhyw fodd, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau hyn sy’n rheoli eich defnydd o’r Gwasanaethau (y “Telerau ac Amodau”) ynghyd â’r Polisi Preifatrwydd i’w weld yma.

Mae darpariaethau’r Telerau ac Amodau hyn yn bersonol i chi, ac ni allwch neilltuo na throsglwyddo unrhyw un o’ch hawliau neu rwymedigaethau oddi tanynt. Os oes unrhyw croestyniad rhwng y Telerau hyn a’r telerau sy’n berthnasol i wasanaethau ychwanegol, caiff y telerau sy’n berthnasol i’r gwasanaethau ychwanegol yn cael eu dilyn. Os yw unrhyw ran o’r Telerau hyn yn annilys, bydd y rhan honno o’r Telerau yn cael ei addasu i’w gwneud yn ddilys neu ei ddileu os nad yw’n bosibl addasu’r term. Ni fydd hyn yn effeithio ar weddill y Termau. Nid oes gan berson nad yw’n barti i’r Telerau ac Amodau hyn unrhyw hawl o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd Partïon) 1999 i orfodi unrhyw term(au) o’r Telerau ac Amodau hyn. Nid oes dim yn y Telerau ac Amodau hyn yn effeithio ar eich atebolrwydd, eich hawliau a’ch rhwymedigaethau chi a’r darparwr trydydd parti o dan y telerau perthnasol rhyngoch chi a’r darparwr trydydd parti.

Gallwn neilltuo neu drosglwyddo ein hawliau a/neu rwymedigaethau priodol o dan y Telerau ac Amodau hyn.

Gan nad oes dyddiad gorffen penodol i’n cytundeb gyda chi, gallwn ddiweddaru’r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg a bydd y newidiadau’n cael eu cyhoeddi ar y dudalen hon.

Os nad ydych yn cytuno i’r Telerau ac Amodau hyn, ni allwch ddefnyddio unrhyw un o’n Gwasanaethau. I gysylltu â ni, anfonwch e-bost i info@obconnect.io

Ein Gwasanaethau

Rydym yn darparu Gwasanaethau Gwybodaeth Cyfrif (“AIS“) rheoledig sy’n eich galluogi i ofyn eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif (“DGTC“) am gwybodaeth sy’n ymwneud â’ch Cyfrifon Talu (“Gwybodaeth Cyfrif“).

Er mwyn defnyddio ein gwasanaeth AIS, byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalen lle byddwch yn gallu rhoi eich caniatâd i obconnect, dewiswch y Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif a’r Chyfrif Talu yr ydych am gysylltu, a’r Wybodaeth Cyfrif yr ydych am ei gyrchu ac, os yw’n berthnasol, ei rhannu gyda Phartneriaid neu drydydd partïon eraill. Pan fyddwch yn cadarnhau eich caniatâd, rydych yn cyfarwyddo ac yn rhoi eich caniatâd i obconnect i gael mynediad i’r Cyfrif(on) talu a’r Wybodaeth Cyfrif yr ydych wedi’i dewis ac i ddarparu’r Wybodaeth Cyfrif honno i chi a’i rhannu ag unrhyw Bartneriaid neu drydydd partïon yr ydych wedi eu dewis a’n cyfarwyddo i rannu data gyda.

Ar ôl i chi ddewis eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif a Chyfrif Talu, bydd obconnect yn eich ailgyfeirio i’ch Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif (naill ai ar borwr rhyngrwyd, neu eich ap bancio) a fydd yn gofyn i chi am eich Manylion, a all gynnwys dilysiad dau factor (e.e., cyfrinair a manylion biometrig megis olion bysedd). Ni fydd obconnect na’r Partner yn gallu gweld na chael mynediad i’ch manylion bersonol ar unrhyw adeg. Unwaith y bydd eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif wedi cadarnhau dilysiad, byddwn yn cyrchu eich Gwybodaeth Cyfrif, ei ddarparu i chi, a’i rannu yn unol â’ch cyfarwyddiadau i ni.

Gall y Wybodaeth Cyfrif gynnwys manylion eich cyfrif personol (er enghraifft enw, cyfeiriad, e-bost, rhif ffôn), hanes trafodion, symiau a disgrifiadau trafodion, enw a rhif cyfrif, arian cyfred, balans cyfrif, unrhyw balans gorddrafft, dyddiadau talu a gwybodaeth arall am eich trafodion.

Bydd angen i chi adnewyddu mynediad obconnect i’ch Cyfrif(on) Talu o leiaf bob 90 diwrnod, a phob tro y byddwch yn dymuno cael mynediad a/neu rannu’r Gwybodaeth Cyfrif. Heblaw am balans eich cyfrif neu ddata trafodion sy’n ymwneud â thrafodion a digwyddodd yn ystod y 90 diwrnod diwethaf.

Darparu AIS Trwy Bartner sydd yn asiant I ni. Efallai y byddwn yn darparu AIS trwy Bartner sydd wedi’i gofrestru gyda’r FCA fel ein hasiant ar gyfer darparu AIS. O dan yr amgylchiadau hynny, rydym ni (ac nid y Partner) yn gyfrifol am ddarparu AIS, er y gallwn arddangos Gwybodaeth Cyfrif cyfunol i chi drwy ap neu wefan yr Asiant.

Nid ydym yn gwneud unrhyw warant y bydd ein Gwasanaethau Gwybodaeth Cyfrif yn ddi-dor, amserol neu heb gwallau; neu y bydd y wybodaeth a gyflwynir yn gywir neu’n ddibynadwy.

Mew nachos o dwyll neu fygythiadau diogelwch i’ch Awdurdodiad neu unrhyw un o’ch Cyfrifon Talu, cysylltwch â’ch ASPSP yn uniongyrchol.

Rydym yn darparu Gwasanaethau Cychwyn Taliadau (“PIS“) wedi’u rheoleiddio, sy’n golygu, gyda’ch caniatâd penodol, y gallwn gychwyn taliadau i eraill yn uniongyrchol o’ch ASPSP. Bydd y Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif ond yn wneud y taliad ar ôl i chi roi eich manylion adnabod iddynt, a dilysu’n llwyddiannus gyda nhw. Ni fyddwn byth yn gofyn i chi rannu eich manylion adnabod gyda ni.

Pan fyddwch yn cydsynio i ddefnyddio ein Gwasanaethau Talu rydych yn ein hawdurdodi i drosglwyddo’r swm o arian rydych chi wedi’i ddewis o’ch Cyfrif Talu yn syth i’r person yr ydych wedi ein cyfarwyddo i dalu yn unol â’r gorchymyn talu priodol (“Gorchymyn Talu“), fel PISP yn unig.

Pan fyddwch yn dewis gwneud taliad gan ddefnyddio ein cynnyrch PIS byddwch yn cael eich cyfeirio at dudalen i ddewis eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif a’r Cyfrif Talu yr ydych am wneud y taliad ohono. Trwy ddewis eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif a Chyfrif Talu, rydych yn cydsynio i ddefnyddio’r cynnyrch PIS a chyfarwyddo obconnect i gychwyn taliad o’r swm a ddewiswyd i’ch derbynnydd dewisol, a bydd manylion y rhain yn cael eu harddangos yn glir.

Ar ôl i chi ddewis eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif a Chyfrif Talu, bydd obconnect yn eich ailgyfeirio i’ch Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif (naill ai ar borwr rhyngrwyd, neu eich ap bancio) a fydd yn gofyn i chi am eich manylion, a all gynnwys ddilysiad dau ffactor (e.e., cyfrinair a manylion biometrig fel olion bysedd). Ni fydd obconnect na’r Partner yn gallu gweld na chael mynediad i’ch manylion bersonol ar unrhyw adeg.

Unwaith y bydd eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif wedi cadarnhau dilysiad, byddwn yn cyfarwyddo eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif i wneud taliad yn unol â’ch cyfarwyddiadau (“Gorchymyn Talu”). Ar ôl i chi awdurdodi’r taliad gyda’ch Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif, bydd arian fel arfer yn gadael eich Cyfrif Talu ar unwaith ac, ar yr hwyraf, o fewn dwy awr. Byddwn ni neu’r Partner yn cadarnhau y cychwyniad llwyddianus o’r Gorchymyn Talu, ond mae eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif (ac nid obconnect) yn gyfrifol am ei weithredu.

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw broblemau y gallech eu cael gydag ymarferoldeb neu addasrwydd eich Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif. Rydym yn gyfrifol am adalw a throsglwyddo eich Gwybodaeth Cyfrif yn ddiogel ond nid am gynnwys eich Gwybodaeth Cyfrif ei hun, sy’n gyfrifoldeb i’ch Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif. Os oes gennych unrhyw gwestiynau mewn perthynas â’r rhain, dylech siarad â’r Partner perthnasol sy’n darparu’r ap neu’r wefan rydych chi’n ei ddefnyddio, neu I’r DDarparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif.

Bydd eich defnydd o wasanaethau’r Partner a’ch Cyfrif Talu hefyd yn amodol ar delerau ac amodau eraill – ni fydd y Telerau hyn yn effeithio ar unrhyw un o’r telerau hynny.

Yn benodol, bydd gan y Partner a’ch Darparwr Gwasanaeth Talu Cyfrif reolau ar wahân ar ddiogelu data a fydd yn berthnasol i’ch defnydd o’u gwasanaethau.

Bydd y Partner sy’n darparu’r ap neu’r wefan ond yn gallu cael mynediad at y wybodaeth hon os ydych wedi rhoi eich caniatâd benodol iddynt wneud hynny.

Pan fyddwch chi’n defnyddio ein Gwasanaethau

Rydym yn darparu’r Gwasanaethau i chi yn unig ac ni ddylech rannu eich mynediad i’r Gwasanaethau gydag unrhyw un arall. Drwy ddefnyddio’r Gwasanaethau, rydych yn cynrychioli ac yn cadarnhau:

  • Mae’r holl wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi i ni a/neu’r sefydliad ariannol (lle bo’n berthnasol) yn gywir a chi yw’r person yr ydych wedi darparu ei fanylion.
  • Ni fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaethau ar gyfer unrhyw ddiben twyllodrus, anghyfreithlon, neu ddifrïol.
  • Pan fyddwch chi’n defnyddio ein AIS, rydych chi’n rhoi eich caniatâd penodol i ni adfer a rhannu Gwybodaeth Cyfrif o’ch Cyfrif(on) Talu a ddewiswyd gyda chi ac unrhyw Bartner rydych chi’n ei ddewis.
  • Pan fyddwch yn defnyddio ein PIS, rydych yn rhoi eich caniatâd i ni gychwyn taliad o’ch Cyfrif(on) Talu dewisol i’ch derbynnydd dethol.

Darperir ein Gwasanaethau ar sail ‘fel y mae’ ac nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth, gwarant na chytundeb o unrhyw fath ynghylch cywirdeb y wybodaeth a gynhyrchir gan ein hoffer, neu a ddarperir i’n Cleientiaid, nac ymarferoldeb y Gwasanaethau Gwybodaeth Cyfrif. Mae hyn yn golygu nad ydym, ac nad yw’n ofynnol i ni, wirio cywirdeb y Wybodaeth Ariannol cyn i ni ei ddarparu i’n Cleientiaid, ac nid ydym yn gyfrifol am unrhyw benderfyniad y mae ein Cleientiaid yn ei wneud mewn perthynas â Gwybodaeth Ariannol a ddarperir iddynt gennym ni.

Eiddo deallusol

Mae obconnect yn berchen ar yr holl hawliau, teitlau, a diddordeb (gan gynnwys hawliau eiddo deallusol) yn ac i’r Gwasanaethau, ein gwefan a’n technoleg.

Nid yw eich defnydd o’r Gwasanaethau yn trosglwyddo unrhyw hawliau i’r cynnwys a’r hawliau eiddo deallusol cysylltiedig a gynhwysir yn y Gwasanaethau.

Atebolrwydd

Byddwn yn gwneud popeth sy’n rhesymol bosibl i atal mynediad anawdurdodedig i’r Gwasanaethau Gwybodaeth Cyfrif a’r Gwasanaethau Cychwyn Talu a byddwn yn derbyn atebolrwydd am golled a/neu niwed i chi o ganlyniad i unrhyw fynediad anawdurdodedig i Wasanaethau o’r fath (ar wahân i’r eithriadau a nodir yn y Telerau ac Amodau hyn).

Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod nad oes modd ei ragweld nac, i’r graddau a ganiateir yn ôl y gyfraith, am unrhyw golledion anuniongyrchol neu ganlyniadol (gan gynnwys elw coll, refeniw a gollwyd, neu golledion ariannol) sy’n codi yn ystod busnes a gynhelir gennych chi.

Ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd am wrthod mynediad i’r Gwasanaethau Gwybodaeth Cyfrif a/neu Wasanaethau Cychwyn Talu nac unrhyw gynnyrch neu wasanaeth arall a  ddarparwn.

Ni fydd obconnect yn gyfrifol am unrhyw golled y gallwch ei ddioddef o ganlyniad i’ch methiant sylweddol i gydymffurfio â’r Telerau hyn neu a achosir gan faterion y tu hwnt i’n rheolaeth resymol, er enghraifft, torriad neu fethiant gwasanaeth cyfleustodau, pandemig, gweithredu diwydiannol, trychineb naturiol, ffrwydrad, neu ddamwain. Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi i’r graddau y byddai’n anghyfreithlon i wneud hynny.

Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod os yw ASPSP arall neu un o’n partneriaid cynnyrch yn gyfrifol am y golled neu ddifrod o’r fath.

Os byddwch, ar ôl defnyddio ein Gwasanaethau, yn sylwi ar drafodion anawdurdodedig neu amheus ar eich Cyfrif Talu, dylech gysylltu ar unwaith â’ch ASPSP, pwy sydd yn gyfrifol am ymchwilio, a, lle bo angen, yn eich ad-dalu.

Terfyniad

Gallwn derfynu ein cytundeb gyda chi neu atal eich mynediad i unrhyw ran o’n Gwasanaethau ar unrhyw adeg os ydych wedi torri unrhyw un o’r Telerau hyn neu os ydym yn credu bod yn ofynnol i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Ar ôl terfynu eich cytundeb i’r Telerau ac Amodau hyn am unrhyw reswm bydd yr holl hawliau a roddwyd i chi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn dod i ben a rhaid i chi roi’r gorau ar unwaith I bob weithgaredd o dan y Telerau ac Amodau hyn, gan gynnwys eich defnydd o’r Gwasanaethau.

Cwynion

Os ydych chi’n anhapus neu’n anfodlon mewn perthynas ag unrhyw un o wasanaethau obconnect, y ffordd hawsaf i ddatrys eich mater yw i chi gysylltu â ni yn support@obconnect.io.

Fel arall, gallwch ysgrifennu atom:

WG08,

West building,

Workspace Vox Studios,

1-45 Durham Street,

Llundain,

SE11 5JH

UNITED KINGDOM

Os byddwch yn gwneud cwyn, ein nod yw cydnabod eich cwyn o fewn 5 diwrnod gwaith a byddwn yn gwneud pob ymdrech i unioni’r broblem cyn gynted ag sy’n bosib.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr, yn ficro-fenter neu achwynydd cymwys arall ac nad ydych yn hapus bod eich cwyn wedi cael ei drin yn foddhaol, mae gennych hawl i fynd â’ch cwyn i’r Ombwdsmon Ariannol. Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon Ariannol gyda Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, Exchange Tower, Llundain, E14 9SR neu ffonio nhw ar 0800 023 4567.

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi sefydlu llwyfan datrys anghydfod ar-lein i hwyluso cyfathrebu rhwng y partion sy’n rhan o anghytundeb sy’n deillio o drafodiad ar-lein (gan gynnwys nghytundebau sy’n codi mewn perthynas â’r Gwasanaethau). Mae’r platfform ar gael yma.

Mae’r Telerau ac Amodau hyn yn cael eu rheoli gan gyfraith Lloegr. Rydych chi a ni yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth ac eithrio, os ydych chi’n byw yng Ngogledd Iwerddon, gallwch chi hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych chi’n byw yn yr Alban, gallwch chi hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

OBCONNECT is regulated by the UK Financial Conduct Authority under the Payment Services Regulations 2017 with Firm Reference Number 935017.

Copyright © OBCONNECT LIMITED 2023 All rights reserved.